/ Попередня

Форма та порядок подання запиту на публічну інформацію

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»  та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»  Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» 

Наказом №34-АГ Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві від 23.05.2018 "Про органiзацiю роботи з питань виконання Закону України "Про доступ до публiчноi iнформацiї" в Головному управлiннi Держпродспоживслужби в м. Києвi" - затверджено форму запиту на інформацію та порядок її подання.


Форма запиту на інформацію:

 Форма запиту на інформацію


ПОРЯДОК складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, розпорядником якої є Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

І. Порядок складання та подання запитів на інформацію.

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або за телефоном.

2. Запитувач може звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту, запитувач може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

7. Запит на інформацію може бути подано особисто до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві в робочий час, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8. Під час подання запиту на отримання публічної інформації, запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

9. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює співробітник Відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

10. На вимогу запитувача, на першому аркуші копії запиту проставляється дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.

ІІ. Порядок опрацювання запитів на інформацію.

1. Запити реєструються у Відділі розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації окремо від іншої кореспонденції.

2. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

3. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися й загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

4. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів, з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. Відстрочка у задоволенні запиту на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку його оскарження.

6. У разі, якщо Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо, хто нею володіє, запит направляється розпоряднику такої інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

7. Якщо у запиті поряд з питаннями, що належать до компетенції Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування, то у наданій відповіді має міститись роз’яснення щодо порядку вирішення таких питань.

8. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності таких вимог:

  • 8.1. Виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

  • 8.2. Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

  • 8.3. Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

9. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

  • 10.1. Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві не володіє й не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  • 10.2. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

11. Інформація на запит надається безоплатно.

12. Копія листа-відповіді запитувачу разом із усіма документами щодо розгляду запиту передається до Відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації для формування та зберігання справ.

13. Відділ розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації формує звіти щодо запитів, які надає керівництву та оприлюднює на офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.