/ Попередня

Загальні консультації для суб'єктів господарювання

► ФІКСАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗАСОБАМИ АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКИ

► РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ПОТУЖНОСТЕЙ


Порядок здійснення державного нагляду (контролю), права та обов’язки суб’єктів господарювання.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зі змінами, для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу оформляється направлення на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю), із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, і засвідчується печаткою.

У направленні на проведення заходу зазначаються:

 • найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;

 • найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

 • місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;

 • номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

 • перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

 • дата початку та дата закінчення заходу;

 • тип заходу (плановий або позаплановий);

 • форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

 • підстави для здійснення заходу;

 • предмет здійснення заходу;

 • інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) направлення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію направлення.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів, передбачених цією статтею.

Додатково, відповідно до п.8 ст.4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо - та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

Відповідно до ст.10 Закону, суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:

 1. бути поінформованим про свої права та обов’язки;

 2. перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення та (направлення і одержувати копію направлення на проведення планового або позапланового заходу;

 3. не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:

  • державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів; посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

  • суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;

  • у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) за зверненням фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам.

Відповідно до ст.11 Закону, суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов'язаний:

 1. допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом;

 2. виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

 3. надавати документи, зразки продукції, пояснення в обсязі, який він вважає необхідним, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;

 4. одержувати примірник акта та/або припису органу державного нагляду (контролю) за результатами здійсненого планового чи позапланового заходу.

Згідно із ст.12 Закону, невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), тягне за собою застосування до суб’єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.

З МЕТОЮ НЕДОПУЩЕННЯ ШАХРАЙСТВА, У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СУМНІВІВ ЩОДО ДОСТОВІРНОСТІ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ ПОСАДОВУ ОСОБУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В М. КИЄВІ (СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ), ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: (044) 486 54 86.