⇒ Попередня

Новини

21 березня 2022

ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ФОРС-МАЖОР

Законом України «Про захист прав споживачів» визначені права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).

Відповідно до статті 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Поняття «форс-мажорні обставини» трапляється в багатьох нормативно-правових актах. А для його позначення використовують різні назви: «форс-мажорні обставини», «обставини непереборної сили», «форс-мажор». Але зауважимо, що всі ці терміни однакові за змістом,- роз'яснює відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення 7ААС.

Форс-мажор (переклад з французької мови – вища сила) – це непередбачувані обставини, які не залежать від волі сторін договору, за яких неможливо виконати покладені на них зобов’язання.

Компетентними органами щодо засвідчення обставин непереборної сили законодавством визначено Торгово-промислову палату України та 25 регіональних торгово-промислових палат: 24 обласних та міста Києва (далі – ТПП).

Відповідно до п.3.1 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням президії ТПП України від 15.07.2014 № 40 (3), форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Частиною 2 ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» визначено, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема, загроза війни, збройний конфлікт, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, вторгнення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, тощо.

28 лютого 2022 року Торгово-промислова палата України видала документ під № 2024/02.0-7.1, який адресувала всім, кого це стосується, і яким підтвердила існування форс-мажорної обставини військової агресії Російської Федерації проти України та введення воєнного стану в Україні.

Також, Торгово-промислова палата України враховуючи надзвичайно складну ситуацію, з якою зіткнулась наша країна, ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), про що 14.03.2022 року на своєму сайті було розміщено повідомлення «ЩОДО ЗАСВІДЧЕННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН» (https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022).

Отже, обставини, що мають місце на території України та пов'язані із агресією Російської Федерації проти України, підпадають під визначення форс-мажорних обставин.

Важливо, якщо внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору) порушено умови й терміни виконання договору, то це не означає, що продавець/виконавець звільняється від своїх зобов'язань. Зазначені обставин лише звільняють його від відповідальності за несвоєчасне виконання умов договору та лише на період дії вказаних обставин.

При цьому, особа, яка порушує зобов'язання за договором, повинна довести, що це порушення сталося внаслідок форс-мажору. Тобто довести, що саме за наявності форс-мажорних обставин не були виконані договірні зобов'язання та не було об'єктивної можливості їх виконати.